Arheološka najdišča na Gorenjskem

Na Gorenjskem so številna arheološka najdišča. Kamenodobna in bronastodobna najdišča kažejo na občasno poselitev, železnodobne najdbe pa dokazujejo že strnjeno in zaznavno stalno poselitev tega območja. Pri odkrivanju teh najdišč je v zadnjih petdesetih letih sodeloval tudi Gorenjski muzej. S številnimi izkopavanji nam je uspelo pridobiti dragoceno in edinstveno gradivo, ki je deloma shranjeno tudi v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani.

Arheološka zbirka hrani gradivo iz mlajše kamene in zgodnje bakrene (Drulovka pri Kranju), starejše železne (Kranj, Bohinjski kot, Tupaliče pri Preddvoru), rimske dobe (Bobovek pri Kranju, Rodine pri Radovljici, Ajdna nad Potoki, Khislstein v Kranju), časa preseljevanja ljudstev (Sv. Lovrenc in Gradišče nad Bašljem) ter naselitve Slovanov (Farna cerkev in Križišče Iskra v Kranju, Blejski grad).

Strnjen prikaz arheoloških obdobij na Gorenjskem ter številne dragocene najdbe, ki jih hrani muzej, so obiskovalcem na ogled na stalni arheološki razstavi Železna nit v Mestni hiši v Kranju, kjer so na sodoben način predstavljena najstarejša zgodovina Gorenjske. Prikazan je tehnološki razvoj skozi čas, ki ga nazorno ilustrira bogato gradivo.

V Mestni hiši so avtentično predstavljeni tudi staroslovanski grobovi iz 9. in 10. stol. ter Arheološki spomenik ob farni cerkvi v Kranju.